ANBI

20130531144435_1_anbi-logo
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Meer informatie over wat dit inhoudt vindt u op de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
– Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
–  Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
–  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Als gevolg van de per 1 januari 2014 gewijzigde regelgeving zijn op deze pagina samengevat de gegevens zoals die openbaar moeten zijn via onze internetsite.

Naam: Stichting LUGA Care

RSIN/fiscaal nummer: 853916251

Nummer KvK: 60450622

Contactgegevens: Stichting LUGA Care,  Klomperweg 115, 6741 PG Lunteren

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: M.P. Verbeek   /   Secretaris: M. Beukhof   /   Penningmeester: H.M. van Trierum

Marketing & PR: A.P. van Trierum

Beleidsplan: Zie de website onder “Over LUGA Care” het kopje “Beleidsplan”.

Beloningsbeleid: Er is geen vorm van beloningsbeleid. Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen beloning. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting LUGA Care instaat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten.

Doelstelling: Stichting LUGA Care heeft naast het verzamelen van fondsen ten doel: Het verlenen van hulp aan kansarme en zieke kinderen en oudere mensen in het werelddeel Afrika in het bijzonder in het dorp Busaana te Uganda.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– Het (doen) verlenen van onderwijs aan kansarme kinderen
– Het (doen) verlenen van medische hulp en zorg aan en de begeleiding van zieke kinderen
– Het (doen) verlenen van hulp en zorg aan- en de begeleiding van oudere mensen van wie de kinderen niet in staat zijn die hulp, zorg en begeleiding te verlenen.
– Het werven van fondsen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Onder het kopje “Nieuws” en in onze nieuwsbrieven schenken wij ruim aandacht aan de activiteiten van Stichting LUGA Care.

Financiële verantwoording: zie de website onder “Over LUGA Care” het kopje “Financieel” voor de jaarstukken en bijbehorende toelichting daarop.