(Financiële) Jaarverslagen

Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening, inclusief een toelichting op deze jaarrekening na goedkeuring van een externe deskundige worden openbaar gemaakt. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting LUGA Care instaat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden.

Zie hieronder het jaarverslag van het jaar 2022:

Zie hieronder de oudere jaarverslagen: